De vzw Ros Beiaardcomité is opgericht door de stad Dendermonde, met als doelstelling de organisatie van de Ros Beiaardommegang en de Reuzenommegang ‘Katuit’ in Dendermonde, met inbegrip van een specifiek aanloop- en omkaderingsprogramma voor elk van de ommegangen.

Het Ros Beiaardcomité telt 17 leden en is samengesteld uit politieke mandatarissen, ambtenaren en deskundigen uit de socio-culturele en economische wereld. De vzw functioneert onder het voorzitterschap van burgemeester Piet Buyse. Ereburgemeester Norbert De Batselier is eerste ondervoorzitter.

Binnen het Ros Beiaardcomité onderscheiden we drie organen.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging, waar alle leden deel van uitmaken. Zij is wettelijk bevoegd voor een aantal belangrijke aangelegenheden zoals een wijziging van de statuten, de benoeming van de bestuurders en commissarissen en de goedkeuring van de begroting en de rekeningen. Daarnaast komt het ook aan de Algemene Vergadering toe om een reeks principiële beslissingen te nemen zoals het opstellen en aanpassen van een handvest, het vastleggen van de data voor de ommegangen en de aanstelling van de Vier Heemskinderen.

De Raad van Bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de vereniging en is bevoegd voor alle materies die niet bij wet of door de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. Zo is het bijvoorbeeld de Raad van Bestuur die het scenario en het draaiboek van elke ommegang goedkeurt.

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd voor de dagelijkse administratieve taken van de vereniging en de uitvoering van de beslissingen genomen door de Raad van Bestuur. Indien nodig kan het Dagelijks Bestuur ook dringende beslissingen nemen, die dan ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Historiek Ros Beiaardcomité

Formeel genomen is de vzw Ros Beiaardcomité pas zeer recent opgericht (stichtingsvergadering op 12 juni 2008); maar in de praktijk vormt deze vzw de bestendiging van een decennialange traditie in Dendermonde.

Ter gelegenheid van de Ros Beiaardommegangen van 1952, 1958 en 1975 werd door de stad telkens ad-hoc een organiserend Ros Beiaardcomité opgericht, met enerzijds politieke en ambtelijke vertegenwoordigers van de stad en anderzijds talrijke werkgroepen waaraan ook experten en vrijwilligers deelnamen. Hoewel deze comités mensen en middelen ter beschikking kregen van de stad, functioneerden zij als feitelijke verenigingen vrij autonoom van het stadsbestuur.

In december 1986 besloot de gemeenteraad om in 1990 opnieuw een Ros Beiaardommegang in te richten en vanaf dat jaar van de ommegang een tienjaarlijkse traditie te maken. Het handvest dat naar aanleiding van deze gemeenteraadsbeslissing werd opgesteld in mei 1987, bepaalt dat de stad, voor de verwezenlijking van de ommegang, een beroep doet op het Ros Beiaardcomité. Het verschil met voorgaande ommegangen was dat dit comité niet meer op een ad-hoc basis werd opgericht, maar wel met de bedoeling om een permanente werking te verzekeren, ook in de periodes tussen de ommegangen. Deze professionalisering van de organisatie komt vooral tot uiting in een sterkere publiekscampagne (met grote promotiecampagnes, merchandising, veel media-aandacht, een goed uitgebouwd aanloopprogramma, enz.), een sterkere band met de private sector (sponsoring, vip-dorp, enz.) en een grotere inbreng van professionele groepen en figuranten in de stoet.

Het bestaan van een Ros Beiaardcomité, met een vrij autonome werking, is dus duidelijk een traditie in Dendermonde. Zeer belangrijk aan de huidige vzw-structuur is dat het Ros Beiaardcomité nu ook over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikt, daar waar dit bij de feitelijke vereniging niet het geval was.


Sponsors

 

NL logo 2016